Покана за провеждане на общо събрание

П О К А Н А

до: Членовете на Съюза на Специалистите по Качеството (ССКБ)

Управителният съвет на Съюза на специалистите по качеството в България (ССКБ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 19 от Устава на ССКБ, свиква Общо събрание на ССКБ на 15.07.2021 г. (четвъртък) в 10,30 часа в София, ул. Г. С. Раковски № 108, Национален дом на науката и техниката, етаж 2, зала № 3 на ФНТС, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на УС на ССКБ за периода 2016 – 2020 г.;
  2. Отчет на Контролната комисия (КК) за периода 2016 – 2020 г.;
  3. Насоки за развитие на ССКБ за периода 2021 – 2025 г.;
  4. Финансово-счетоводен отчет за периода 2016 – 2020 г. и приемане на Бюджет на ССКБ за следващия отчетен период (2021 ÷ 2025 г.);
  5. Промени в Устава на ССКБ;
  6. Промяна броя на членовете на УС и КК;
  7. Освобождаване и избор на членове УС и КК на ССКБ;
  8. Удостояване на заслужили дейци и активисти на ССКБ със съюзни и федеративни награди

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и съгласно чл. 20, ал. 2 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе същия ден в 11.30 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

08.06.2021 г.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *