Общи условия

ССКБ е доброволна, демократична и неполитическа организация, в която могат да членуват, без ограничение: физически лица, търговски дружества, държавни, обществени и неправителствени организации, висши учебни заведения, научни институти, дружества и сдружения.
Членуването в ССКБ се превърна в престиж и признание за качествата и постиженията на експертите, фирмите и организациите – членове на съюза.

Условия за членство
ССКБ е отворено и в него могат да членуват доброволно юридически и физически лица, които споделят целите и приемат Устава.

Права и привилегии на членовете на ССКБ

Права
Членовете на ССКБ могат да участват в дейността и управлението му. Всички индивидуални и колективни членовете на ССКБ имат право до избират и да бъдат избирани в ръководните и контролни органи на съюза.
Членовете на ССКБ получават от съюза обществена защита, подкрепа и съдействие за осъществяване на своите професионално-творчески и бизнес интереси.

Привилегии и предимства
Членовете на ССКБ имат следните ПРЕДИМСТВА И ПРИВИЛЕГИИ:
– ползват преференциални цени при участие в мероприятията организирани от ССКБ: конференции, семинари, пътуващи семинари, курсове и т.н.
– ССКБ предоставя възможност колективните членове да подготвят персонала и специалистите си чрез теоретично и практическо обучение на място във фирмите. Колективните членовете ползват предимство и преференциални условия при провеждане на обучение на място във фирмите;
– получават регулярно, безвъзмездно и на място (на посочен адрес) информационния “Бюлетин” на съюза, списание “Качество”, консултантски издания и други информационни материали на сдружението. Фирмите-членки получават допълнително и специализирани тематични издания, сборници и други полезни за бизнеса материали.
– получават съдействие за установяване на постоянни връзки и осъществяване на необходимите контакти със съответните държавни органи, неправителствени организации и фирми в областта на системите за управление, акредитацията, сертификацията, стандартизацията, контрола, изпитванията;
– получават консултации в помощ на техния бизнес и творческо-професионалните им интереси, свързани с организацията и подходите на работата за въвеждане на системи за управление, нормативните документи, приложимите стандарти, както и по много други актуални въпроси и документи;
– за членовете си ССКБ съдейства за реализиране на съвместни програми, професионален обмен и улесняване на работата между индивидуалните и колективните членове, от една страна и държавните институции, специализираните контролни и сертификационни, акредитационни, стандартизационни и консултантски организации от друга.
– имат възможност при желание да ползват безплатно библиотеката с актуални материали и научно-практически, български и чуждестранни периодични издания в ССКБ и в неговите Регионални организации;
– ССКБ осигурява и предоставя допълнително на членовете си: научно-технически, стандартизационни и специализирани нормативни-технически издания, сборници и други информационни материали;
– дейността на фирмите – колективни членове се представя и рекламира безвъзмездно в изданията на ССКБ: списание “Качество”, в информационния “Бюлетин”, а при представяне и рекламиране на дейността им в уебсайта и във всички рекламни материали на съюза ползват облекчени условия; За реклама на конкретни продукти и услуги във всички печатни и рекламни материали на съюза, както и в уеб сайта му колективните членове ползват преференциални цени; Дейността на фирмите – колективните членове се представя по подходящ начин от съюза във всички национални и международни прояви организирани от него.
– да ползват при необходимост с предимство материалната база на ФНТС при определени условия.

Заявка за членство – индивидуално и колективно