За нас

ССКБ е национална, творческо-професионална организация на равноправни членове, работещи в областта на системите за управление, екология и условия на труд, контрола, изпитването, надеждността, стандартизацията, акредитацията и сертификацията.
Сдружението е организация с нестопанска цел, която да подпомагат активно българските фирми и организации за ускоряване хармонизацията на дейностите им по управление на качеството с международната практика на основата на международните стандарти ISO.
Сдружението е учредено през 1991 г. и е регистрирано през 1992 г. съгл. ЗЛС. През 2001 г. във връзка с промяната в законодателството е пререгистрирано съгласно ЗЮЛНЦ като независимо, доброволно сдружение в частна полза, осъществяващо дейността си в полза на членовете си. ССКБ е приемник на Централния кабинет по качеството, създаден през 1969 г. ССКБ е пълноправен член на ФНТС.

 

ФИЛОСОФИЯ – цели и задачи

ССКБ

 • е Вашият партньор и помощник за постигане на успех в бизнеса чрез съвременни системи за управление!
 • Ви предоставя възможността преди всички да разполагате с необходимата Ви изпреварваща актуална информация за международните изисквания и най-добри практики.
 • Ви осигурява най-добри възможности за подготовка, трайни познания и опит на Вашия персонал, като реализира различни форми на обучение с конкретност и практическа полза при внедряването и поддържането на ефикасни и ефективни съвременни системи за управление.

Цели – членове

ССКБ е независимо, доброволно неполитическо сдружение и осъществява дейността си в полза на членовете си с цел:

 • да представлява и защитава интересите им съгласно устава на съюза;
 • професионалното им израстване и реализация като специалисти, като им предоставя възможности за подготовка с трайни познания и опит в различни области от системите за управление
 • активизиране и разширяване на дейността им в областта на качеството;
 • издигане на социалният им статус като експерти по сертификация, надеждност, изпитване и контрол;
 • популяризиране дейността на индивидуалните и колективни членове;
 • постигане на по-високи качествени и икономически показатели.

Цели – общество

Основната цел на Сдружението насочена към обществото е повишаване качеството на живота във всичките му аспекти.
Членовете на съюза са специалисти, работещи в областа на системите по качеството, екологията и условията на труд, здравеопазването, образованието, контрола, изпитването, надеждността, стандартизацията, акредитацията и сертификацията и са обединили своите усилия и ресурси в полза на обществото с цел повишаване културата на потребителите и защитата на интересите им.
Създаването на нормативни условия за внедряването на системи за управление на качеството, повишаване на контрола и надеждностните показатели на продукцията, точността на сертификационните изпитвания и реализирането на държавната политика по качеството са в основата на дейността на ССКБ, с цел подпомагането на бързата адаптация на фирмите и организациите в Р. България към условията на световния и европейски пазар. Именно заради това основните цели на сдружението са:
• Да съдейства на фирмите и организациите в страната за внедряване и сертификация на системи за управление, базирани на международните стандарти и практики;
• Да популяризира най-новите международни и национални документи, изисквания и практически опит в посочените области;
• Да развива в обществото необходимите специфични и важни за съвременните условия познания, съзнание и отношение по въпросите на качеството и безопасността на продуктите, околната среда, безопасни и здравословни условия на труд и други.
За внедряването и сертификацията на системите за управление на качеството, хармонизирани с най-актуалните международни и европейски стандарти и практики, ССКБ активно сътрудничи с обществени, държавни и чуждестранни институции, внасяйки проекти на нормативни документи и активно работи за тяхното приемане, утвърждаване и внедряване.

Задачи – членове

ССКБ има следните задачи за постигане на целите си и положителен резултат от дейността на съюза за неговите членове:

 • да координира и усилията на членовете си, оказвайки им съдействие и методическа помощ;
 • да провежда квалификация и обучение по въпросите на стандартизацията, акредитацията и сертификацията, системите по качество, екология и условия на труд, контрола, изпитването, надеждността и др.;
 • да подпомага фирмите, колективни членове в разработването и внедряването на ефективни и ефикасни системи за управление и да им съдейства при извършването на сертификационната, изпитвателната, контролната и управленческата дейност по качеството.

Задачи – общество

Задачите на ССКБ по изпълнение на целите, насочени към обществото са:

 • да организира мероприятия и обучение по въпросите на качеството;
 • да популяризира и разпространява новите национални нормативни документи в областите на сертификацията, акредитацията, качеството и др.;
 • да помага за внедряването на стандартизационни иновации и за спазването на нормите в производството, търговията, услугите, опазването на околната среда и здравето на хората;
 • да защитава интересите на потребителите от продукция с ниски ниво на качествени и надеждностни показатели.

Изпълнение на целите и задачите – членове
Съюзът активизира и разшири дейността на членовете си в областта на качеството и допринесе за издигане на социалният им статус като експерти по сертификация, надеждност, изпитване и контрол, чрез обученията, преквалификациите и научно-практическите мероприятия организирани от него през годините:
С навременното информиране и консултации за всички новости в областта на качеството и нововъведенията в нормативната уредба свързани с него, съюзът направи дейността на специалистите, организациите и фирмите, членове на съюза по-лесна и по-професионална, особено в посока на европейската интеграция по въпросите за управление на качеството, акредитацията и сертификацията, а така също и чрез осигурените контакти с държавните и неправителствени организации, контролиращи процесите на качеството.
През годините ССКБ оказа активна помощ на фирмите, колективни членове в разработването и внедряването на ефективни и ефикасни системи за управление и им съдейства при извършването на сертификационната, изпитвателната, контролната и управленческата дейност по качеството.
ССКБ успя да популяризира по подходящ начин дейноста на индивидуалните и колективните си членове чрез многобройните мероприятия организирани от него, както и чрез периодичните издания, уеб сайта, информационните и рекламни материали на съюза.

Изпълнение на целите и задачите – общество
С дейността си ССКБ успя да популяризира значението на качеството, като основен фактор за повишаване на конкурентоспособността и удовлетвореността на потребителите. Същевременно съюзът помогна много за установяване на постоянни връзки между фирмите, държавните институции и специализираните български и чуждестранни сертификационни и консултантски организации, което даде уникална възможност за реализиране на съвместни програми, професионален обмен и улесни работата между търговските дружества, от една страна и държавните институции, специализираните контролни и сертификационни организации от друга.
ССКБ е една от организациите, които през 2004 г. разработиха Националната стратегия по качеството чрез своите експерти, участващи в работната група към Министерството на икономиката.
За реализацията на всички млади специалисти по качеството, съюзът предостави възможност за публикации в периодичните си издания, както и да участват като лектори и докладчици в мероприятията на ССКБ. Специално за тях от 1992 г. всяка година съюза организира младежка школа „Мениджмънт и качество”, а от 2000 г. ежегодно и Международна научна конференция „Млади учени”.