Дейност

ССКБ е една от водещите неправителствени организации, работещи в областта на системите по качеството, екологиято и условиято на труд, надеждността, изпитването, контрола, акредитацията, сертификацията, стандартизацията и е подчинила голяма част от усилията си в помощ на всички специалисти, организации и търговски дружества в Р. България за успешната им адаптация и реализация в условията на световния и европейски пазар, чрез следните дейности:

 

Семинари и курсове

ССКБ ежегодно и многократно през годината организира национални семинари: „Системи за управление на качеството в организации, лаборатории и органи за контрол съгласно ISO 9000, ISO 17025, ISO 17020”, „Здравословни и безопасни условия на труд”, „Интегрирани системи за управление”, „Оценка на риска” и др.

Съюзът организира целогодишно и периодични семинари по ISO 9001, ISO 14 000, ISO 17025, ISO 17020, OHSAS 18000, ISO 22000, ISO 2600 – Социална отговорност, ISO 2700 – Информационна сигурност, НАССР, курсове за вътрешни одитори по ISO 19011, представители на ръководството и отговорници по качеството; по практическо приложение на наредбите за оценяване на съответствието; по митническо законодателство и надзор на пазара, както и по актуални въпроси и новости в нормативната уредба в Р. България, касаещи икономиката и съответно тематиката свързана с качеството; курсове за докторанти и млади учен.

ССКБ организира още и пътуващи семинари в рамките на Европейскя съюз за популяризиране на положителния български и чуждестранен опит в управление и осигуряване на качеството, опазване на околната среда, ЗБУТ и създаване на благоприятен климат за приложението им.

 

Конференции и форуми

ССКБ има голям опит в организирането на успешни международни и национални прояви и е съорганизатор най-голямото ежегодно събитие посветено на качеството в Р. България: Националната научно –практическа конференция с международно участие – “Качеството – за по-добър живот”, която през 2014 г. ще се проведе за двадесет и четвърти път и по традиция ще отбележи Световния ден на качеството (всеки втори четвъртък на м. ноември) и Европейската седмица на качеството, която всяка година е под различно мото на EOQ (European organization for quality).
През последните години в рамките на конференцията има Борса за консултантски и сертификационни услуги, каято дава уникална възможност на участниците за реализиране на професионален обмен и контакти.

Ежегодно в подкрепа на младите специалисти ССКБ организира младежка школа „Мениджмънт и качество” и Международна научна конференция ”Млади учени”.

През м. март 2006 г. в хотел Шератон Съюзът на специалистите по качеството в България прие домакинството на Втория «Балкански форум по качеството», в който взеха участие над осемдесет представители на всички балкански страни, както и от българските политически, академични и бизнес среди.
През последните години съюзът бе съорганизатор и на друго значимо събитие – Индустриалния форум «Машини, технологии, материали», провеждащ се в Интер Експо и Конгресен център – София, в рамките на които ССКБ организира семинари на различни теми, като “Практически указания за прилагане на европейското техническо законодателство в дейността на българските производители” и др.

 

Професионално обучение

На основата на получен лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) ССКБ провежда професионално обучение по различни професии и специалности.