СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
  
 
     
 
 

 

 

 

 
 

 


 
За Вас специалисти !
 
*
Галерия  
*
За отмора  
*
В помощ на специалиста  

 

 

 “Качеството – за по-добър живот ’ 2014“

По повод Световния ден на качеството – 13 ноември 2014 год. и Европейската седмица на качеството – 10 – 16 ноември 2014 год.

Конференцията ще се проведе в Български институт за стандартизация София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 13 13 и 14 ноември 2014 г. Конференцията се организира от: Сдружение "Клуб 9000" Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/


  В помощ на специалиста  

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИСТ, КАЧЕСТВО - НКПД 34396027

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
За длъжността

СПЕЦИАЛИСТ, КАЧЕСТВО

Код по НКП: 34396027


I. Основни длъжностни задължения

1. Ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол, контрол по спазване на управление на документи и записи, производствен контрол, управление на несъответстващ продукт, преглед на запитвания, оферти и договори.
2. Съхранява оригинали на документите от СПК - ригиналът на НПК, оперативните документи, които се дават като приложение към процедурите по производство, доклади и отчети по вътрешни одити, проведени проучвания, анализи.
3. Контролира за правилното съставяне и състояние на записите.
4. Съставя документи по договаряне с клиенти; документи по избор на доставчици, договаряне и извършване на закупуването; документи предавани на клиенти; документи по вътрешни одити; документ и по обучение на песонала.
5. Следи за поява на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия.
6. Преглежда оферти от доставчици и подготвя документи за закупуване на технически средства и средства за измерване, чието решение за закупуване се взема от управителя на фирмата.
7. Координира и документира дейностите, свързани с прегледа от ръководството.
8. Осигурява запознаване на заинтересованите лица с всеки детайл от производствения поцес, особеностите и рисковете които се крият.
9. Подготвя програма за прегледи от ръководството, за което може да привлече и външни специалисти.

II. Основни отговорности, присъщи на дейността.

1. Отговаря за състоянието на производствената дисциплина и недопускане на условия за разхищения и злоупотреби.
2. Отговаря за достоверността на документите по СПК.
3. Отговаря за спазване на сроковете за изпълнение на взети поръчки от клиенти.


III. Организационни връзки и взаимооотношения.

1. Длъжността е пряко подчинена на Управителя на предприятето.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организацион ни връзки и взаимоотношения с всички отговорни лица в производството, с всички отдели по производство и контрол и техните служители.
3. Осъществява контакти с представители на контролни органи и институции, доставчици, клиенти.

IV. Необходима компетентност за изпълнение на длъжността.

1. Трябва да е запознат с:
оперативните документи;
редът и условията при осъществяване на вътрешен контрол;
компютърни системи за производствена дейност;
основни положения за трудова дисциплина;
психология на персонала.

V. Изисквания за заемане на длъжността.

1.Образование: средно-специално.
2.Друга квалификация: работа с компютър.
3.Професионален опит: над 5 години трудов стаж.


 

 

  

 

 


 

  Партньори  

 


 
  
 
Контакти   |   Обучения   |    Издания   |   Сертификати   |    Партньорство   |  Администрация   

Copyright © 2018, www.SSKB.org All Rights Reserved