СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
  
 
     
 
 

 

 

 

 
 

 


 
Актуално
 
*
Новини  
*
Полезни връзки  
*
Партньори  

 

 

  

 

 

 

   Новини  

 

 

 

По повод Световния ден на качеството – 13 ноември 2014 год.
Европейската седмица на качеството – 10 – 16 ноември 2014 год. и
40 години от провеждането на I-та Национална научно-техническа Конференция

„Надеждност на промишлените изделия”


Организационният комитет Ви кани да вземете участие в

ХХV -та Национална научно-практическа конференция

Building a Quality World Together (Заедно да изградим един качествен свят)
Winning through Quality (Чрез качество към победа)


“Качеството – за по-добър живот ’ 2014

 

под патронажа на Министъра на икономиката и енергетиката

 

 


 

Конференцията ще се проведе в

Български институт за стандартизация
София, сградата на БИС
13 и 14 ноември 2014 г.

Конференцията се организира от:

Съюз на специалистите по качеството
в България /ССКБ/

Сдружение “Клуб 9000”
Национален представител на България в EOQ

Съорганизатори:

Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”
Български институт за стандартизация
Български институт по метрология
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Българска агенция по безопасност на храните

 

със съдействието на:
Министерства, фирми и организации


 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
ТАКСИ
СРОКОВЕ, НАСТАНЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
ЗАЯВКА

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Националната научно-практическа конференция ’ 2014 ще протече в четири панела:

ПАНЕЛ І: Качеството и свързаните с него дейности – инструменти за устойчиво развитие на бизнеса и националната икономика

 • Системи за управление: качество, околна среда, здраве и безопасност, сигурност на информацията, социална отговорност, енергийна ефективност, управление на активите
 • Национални системи за стандартизация, метрология, сертификация, акредитация, оценяване на съответствието, надзор на пазара, защита на потребителите, изпитване, контрол.

Дискусии

ПАНЕЛ ІІ: Методология и практики на управление в организациите

 • Стратегии и политики, информационни системи, статистически методи, измерване и анализ, работа с клиенти и доставчици, мотивация и компетентност на персонала, подобряване, управление на риска.

Дискусии

ПАНЕЛ III: Надеждност на промишлените изделия

 • Математически модели на надеждност, Изпитвания на надеждност, Експлоатационна надеждност и оптимално техническо обслужване, Икономически проблеми на надеждността

Дискусии

ПАНЕЛ IV: Младежка сесия - представяне на студенти, докторанти и млади научни работници в областта на качеството и околната среда.

Обща дискусия по тематиката на конференцията

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Организаторите предоставят възможност и на всички желаещи фирми да направят в дните на конференцията презентации на своите продукти, услуги и дейности.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗНАСЯНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 • Времетраене за изнасяне на докладите – за ключови доклади (определени в програмата на конференцията) до 30 минути; за останалите доклади – до 20 минути;
 • Работни езици: български и английски;
 • Пълният текст на докладите следва да бъде с обем до 8 стр. (вкл. илюстрациите), формат А 4;
 • Резюме и ключови думи (на български или английски език);
 • Докладите се представят на хартиен и електронен носител по пощата, e-mail или директно в офисите на ССКБ или Сдружение „Клуб 9000” в срок до 20.10.2014 г. ;
 • Сборникът с доклади (на електронен носител) се регистрира в Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”;
 • Докладите се селектират от Програмен комитет, като авторите се уведомяват в 5 - дневен срок от получаването на доклада за приемането или отхвърлянето му, за изнасянето му като ключов доклад или за представянето му като постер;
 • Непредставени в срок и неотговарящи на изискванията доклади не се публикуват.

Началото на тази страница 

ТАКСИ ЗА ДОКЛАДЧИЦИ И УЧАСТНИЦИ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Внесени:
До
22.09.2014 г.
До
20.10.2014 г.
След
20.10.2014 и при регистрацията
Участници
240 лв.
300 лв.
360 лв.
Участници – ССКБ или Клуб 9000
180 лв.
240 лв.
300 лв.

Участие с презентация

- за членове на ССКБ и Клуб 9000

180 лв.

150 лв.

240 лв.

180 лв.

300 лв.

240 лв.

Докладчици

120 лв.

150 лв.

-

Докладчици – ССКБ или Клуб 9000

90 лв.

120 лв.

-

Всички суми са с включен ДДС.

Таксата за групово участие от една фирма или организация:

 • при три участника – 90 % от таксата;
 • при четири участника – 85 % от таксата;
 • при пет участника – 80 % от таксата;
 • над пет участника – 70 % от таксата.

Таксата за студенти и пенсионери е в размер на 50 % от обявената такса.

Таксата включва:

 1. Участие във всички сесии.
 2. Сборник с доклади, помощни материали.
 3. Коктейл «Заедно – за качество» на 13 ноември 2014 г. от 17 часа и кафе-паузи.

За презентации на организации, се заплаща като «участие с презентация». Тези презентации са с времетраене до 10 минути.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОКОВЕ, НАСТАНЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ

 • доклади, представени след 20.10.2014 г. няма да бъдат публикувани в сборника с доклади.
 • заявките за участие без доклад и участие в презентациите, както и внасяне на таксите:
– внасяне на спонсорство:
06.11.2014 г.
– откриване на конференцията – 13.00 ч.
13.11.2014 г.
– коктейл за всички участници «Заедно – за качество» – 17.00 ч
13.11.2014 г.
– закриване на конференцията – 13.00 ч.
14.11.2014 г.

Началото на тази страница

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Почетен председател:
Министърa на икономиката и енергетиката

Председателство:
проф. д.т.н. Георги Тасев – Председател на ССКБ
доц. д-р Катерин Катеринов – Председател на “Клуб 9000”
инж. Кръстю Руйнеков – изп. директор на ИА “БСА”
инж. Ивелин Буров – Председател на УС на БИС
инж. Ирен Дабижева – Изп. директор на БИС
доц. д-р Димитър Станков – Председател на БИМ
инж. Стефан Цанков – Председател на ДАМТН
Проф. д-р Пламен Моллов – Изп. директор на БАБХ
Ст.н.с. инж. Йордан Петров
инж. Красимир Кънев

Програмен комитет:
доц. д-р Юлия Михайлова
доц. д-р Иван Стойчев

доц. д-р Станислава Ковачева
доц. д-р Елка Василева
инж.физ. Бойка Ненкова

Секретариат:
инж. Анелия Янева – ССКБ
инж. Владимир Косев – Клуб 9000

 

 

ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКЛАДИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, п.к. 431, ул. Раковски 108

С С К Б
тел./факс: 02 / 988-40-75
инж. Анелия Янева
e-mail: sskb.bg@abv.bg
www.sskb.org


ЗАЯВКА за участие

 

  Партньори  

 


 
  
 
Контакти   |   Обучения   |    Издания   |   Сертификати   |    Партньорство   |  Администрация   

Copyright © 2018, www.SSKB.org All Rights Reserved