СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
  
 
     
 
 

 

 

 

 
 

 


 
Актуално
 
*
Новини  
*
Полезни връзки  
*
Партньори  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  Новини  

 


 

ISO 45001:2018 - НОВ СТАНДАРТ за здраве и безопасност при работа


17.09.2018


Международният стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа БДС ISO 45001:2018 (вече наличен в превод на български език) определя изискванията за система за управление на здравето и безопасността при работа и дава насоки за нейното прилагане, за да могат организациите да осигурят безопасни и здравословни работни места, като предотвратяват наранявания и заболявания, свързани с работата, и подобряват своята резултатност.


 

 

он-лайн регистрация

 


 

ХХIXth International scientific and practical conference “QUALITY – FOR BETTER LIFE ’ 2018” (http://sskb.org) on 8th and 9th November 2018, in Sofia.


08.11.2018 - 09.11.2018 г.


The National Scientific and Practical conference “Quality – for better life ’ 2018” will be held in 4 chapters...


 

 

он-лайн регистрация

 


 

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE RELIABILITY AND RISK (http://sskb.org), which will take place from september 3 to september 5, 2018 in the city of Varna


3.09.2018 - 5.09.2018 г.


The forthcoming International scientific conference "RELIABILITY AND RISK ‘ 2018" aims to provide a place to the scientists from different countries to meet, to present their scientific achievements and to discuss the problems of Reliability and risk of the processes, technologies and manufactures.


 

 

он-лайн регистрация

 


 

ЕФЕКТИВНОУПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТИНА ТЕХНИКАТА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ НАСТАНДАРТИТЕ ОТ СЕРИЯТА ISO 55000:2014 КЪМ СИСТЕМАТАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ


19.04.2018 - 20.04.2018 г.


Стандартът ISO серия 55000 е насочен за управление на активите . Серия та включва три стандарта, определящи изискванията и препоръките по управление на активите


 

 

он-лайн регистрация

  

ISO 9001:2015–СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО


26.03.2018 - 27.03.2018 г.


Как да извършим прехода от ISO 9001:2008 към ISO 9001:2015 в съществуващите системи и по какви правила да стане това


 

 

он-лайн регистрация

  

Курс "Методически основи на научните изследвания" (как се разработва докторска дисертация)


дата:22.03.2018


Курс "Приложение на статистическите методи в научните изследвания"


дата:23.03.2018


 

 

он-лайн регистрация

 


 

 

Модулен курс: СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА и ВЪТРЕШЕН ОДИТ /ISO 45001:2018, ISO19011:2011, ISO DIS 19011:2017/


22.03.2018 - 23.03.2018 г.


БЪДЕТЕ СРЕД ПЪРВИТЕ! За първи път в България курс "ISO 45001:2018 - НОВ СТАНДАРТ за здраве и безопасност при работа"


 

 

он-лайн регистрация

 

 

 

Курс: ОТГОВОРНИЦИ по КАЧЕСТВОТО и ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ в ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ СЪГЛАСНО БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011


23 - 24 април 2018 г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски № 108,

Курсът „Отговорник по качеството и вътрешен одитор, съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020” е предназначен и за лицата, осъществяващи технически надзор на съоръжения с повишена опасност и е във връзка с изискванията на последното изменение и допълнение на НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА /ДВ. бр. 88 от 24 Октомври 2014 г./, в която се казва:
Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Персоналът по чл. 34а, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 1 ЗТИП трябва да включва не по-малко от три лица, изпълняващи съответно функциите на:
1. …..
2. …..
3. отговорник по качеството.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Минималният брой ……..…………….. Лицето по ал. 1, т. 3 трябва да притежава сертификат за вътрешен одитор по качеството съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020, издаден от акредитиран сертифициращ орган на системи за управление на качеството.

Според изискването на наредбата, обучението е от акредитиран сертифициращ орган на системи за управление на качеството.
Обучението завършва с полагане на изпит/тест по преподавания материал и участниците получават Сертификат за отговорник по качеството и вътрешен одитор, съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011.
Сертификатът за Вътрешен одитор на стандартизираната система за управление доказва, че лицето е запознато с изискванията на реферативния стандарт и с указанията за провеждане на вътрешен одит:
1. Пред Органа за акредитация - за Органите за контрол и лабораториите.
2. Пред ДАМТН - за лицата по Чл. 3а. ал. 1, т. 3 и ал. 2 от НАРЕДБАТА за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията /ДВ. бр. 88 от 24 Октомври 2014 г./


 

 

 

 

он-лайн регистрация


 

Курс: ОТГОВОРНИЦИ по КАЧЕСТВОТО и ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ в ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И/ИЛИ КАЛИБРИРАНЕ
БДС EN ISO /ІЕС 17025:2006 “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”
БДС EN ISO 19011:2011 “Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за управление на околната среда”


24 - 26 февруари 2015 г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски № 108, зала 105A, етаж I


Участието в курса е форма за получаване, поддържане и повишаване на квалификацията на сътрудници, ангажирани със СУ и планиране, организиране и провеждане на вътрешните одити в Л, както това се изисква в т.т. 4.14.1 и т. 5.2 на БДС EN ISO/ІЕС 17025 “Персонал” и т.т. 7.2.3 и 7.2.4 на БДС EN ISO 19011 и е подходящо да бъде включено в плана за обучение.
Лектори: Милена Димитрова, Марина Георгиева представители ИА «БСА», доц. инж. Васил Костурков и др.

 

 

 

 

он-лайн регистрация

 


 

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВЕЛИНГРАД - „СПА КЛУБ "БОР" НА ТЕМА:
НОВОТО В ПРОЕКТА ISO 9001:2015.
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШНИ ОДИТИ


19.03.2015 - 22.03.2015 г.


Съчетайте полезното с приятното!


 

 

он-лайн регистрация

 


 

 

ЗА ЗАПИТВАНИЯ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, п.к. 431, ул. Раковски 108

С С К Б
тел./факс: 02 / 988-40-75
инж. А. Янева
e-mail: sskb.bg@abv.bg
www.sskb.org

 

  Партньори  

 


 
  
 
Контакти   |   Обучения   |    Издания   |   Сертификати   |    Партньорство   |  Администрация   

Copyright © 2018, www.SSKB.org All Rights Reserved