СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
  
 
     
 
 

 

 

 

 
 

 


 
Актуално
 
*
Новини  
*
Полезни връзки  
*
Партньори  

 

 

  

 

 

 

   Новини  

 

 

 

Курс: ОТГОВОРНИЦИ по КАЧЕСТВОТО и ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ в ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ СЪГЛАСНО БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011


16 -18 февруари 2015 г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски № 108, зала 105A, етаж I

Курсът „Отговорник по качеството и вътрешен одитор, съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020” е предназначен и за лицата, осъществяващи технически надзор на съоръжения с повишена опасност и е във връзка с изискванията на последното изменение и допълнение на НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА /ДВ. бр. 88 от 24 Октомври 2014 г./, в която се казва:
Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Персоналът по чл. 34а, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 1 ЗТИП трябва да включва не по-малко от три лица, изпълняващи съответно функциите на:
1. …..
2. …..
3. отговорник по качеството.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Минималният брой ……..…………….. Лицето по ал. 1, т. 3 трябва да притежава сертификат за вътрешен одитор по качеството съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020, издаден от акредитиран сертифициращ орган на системи за управление на качеството.

Според изискването на наредбата, обучението е от акредитиран сертифициращ орган на системи за управление на качеството.
Обучението завършва с полагане на изпит/тест по преподавания материал и участниците получават Сертификат за отговорник по качеството и вътрешен одитор, съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011.
Сертификатът за Вътрешен одитор на стандартизираната система за управление доказва, че лицето е запознато с изискванията на реферативния стандарт и с указанията за провеждане на вътрешен одит:
1. Пред Органа за акредитация - за Органите за контрол и лабораториите.
2. Пред ДАМТН - за лицата по Чл. 3а. ал. 1, т. 3 и ал. 2 от НАРЕДБАТА за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията /ДВ. бр. 88 от 24 Октомври 2014 г./


 

 

 

 

он-лайн регистрация


 

Курс: ОТГОВОРНИЦИ по КАЧЕСТВОТО и ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ в ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И/ИЛИ КАЛИБРИРАНЕ
БДС EN ISO /ІЕС 17025:2006 “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”
БДС EN ISO 19011:2011 “Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за управление на околната среда”


24 - 26 февруари 2015 г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски № 108, зала 105A, етаж I


Участието в курса е форма за получаване, поддържане и повишаване на квалификацията на сътрудници, ангажирани със СУ и планиране, организиране и провеждане на вътрешните одити в Л, както това се изисква в т.т. 4.14.1 и т. 5.2 на БДС EN ISO/ІЕС 17025 “Персонал” и т.т. 7.2.3 и 7.2.4 на БДС EN ISO 19011 и е подходящо да бъде включено в плана за обучение.
Лектори: Милена Димитрова, Марина Георгиева представители ИА «БСА», доц. инж. Васил Костурков и др.

 

 

 

 

он-лайн регистрация

 


 

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВЕЛИНГРАД - „СПА КЛУБ "БОР" НА ТЕМА:
НОВОТО В ПРОЕКТА ISO 9001:2015.
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШНИ ОДИТИ


19.03.2015 - 22.03.2015 г.


Съчетайте полезното с приятното!


 

 

он-лайн регистрация

 


 

 

ЗА ЗАПИТВАНИЯ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, п.к. 431, ул. Раковски 108

С С К Б
тел./факс: 02 / 988-40-75
инж. Анелия Янева
e-mail: sskb.bg@abv.bg
www.sskb.org

 

  Партньори  

 


 
  
 
Контакти   |   Обучения   |    Издания   |   Сертификати   |    Партньорство   |  Администрация   

Copyright © 2014-2015, www.SSKB.org All Rights Reserved