• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

ХХIXth International scientific and practical conference “QUALITY – FOR BETTER LIFE ’ 2018”

on 8th and 9th November 2018, in Sofia.

Read More

ЕФЕКТИВНОУПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ЕФЕКТИВНОУПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТИНА ТЕХНИКАТА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ НАСТАНДАРТИТЕ ОТ СЕРИЯТА ISO 55000:2014 КЪМ СИСТЕМАТАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ

СТАНДАРТ ISO 9001:2015

СТАНДАРТ ISO 9001:2015 - РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УКАЗАНИЯТА НА НОВИЯТ БДС EN ISO 19011:2018