• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

ХХIXth International scientific and practical conference “QUALITY – FOR BETTER LIFE ’ 2018”

on 8th and 9th November 2018, in Sofia.

Read More

ЕФЕКТИВНОУПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ЕФЕКТИВНОУПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТИНА ТЕХНИКАТА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ НАСТАНДАРТИТЕ ОТ СЕРИЯТА ISO 55000:2014 КЪМ СИСТЕМАТАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ

СТАНДАРТ ISO 9001:2015

СТАНДАРТ ISO 9001:2015 - РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УКАЗАНИЯТА НА НОВИЯТ БДС EN ISO 19011:2018

Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012

Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 Вътрешни одити съгласно новата версия на БДСEN ISO 19011:2018 6 и 7 декември 2018 г. Обучението има за цел да: осигури разбиране в дълбочина на принципите и критериите на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 информира и осигури разбиране и правилно тълкуване на […]

Новата версия наБДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход.

Новата версия наБДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход. Вътрешни одити съгласно новата версия на БДСEN ISO 19011:2018 Дата на провеждане: 5 и 6 декември 2018 г.   Обучението има за цел да: осигури разбиране в дълбочина на принципите и критериите на БДСEN ISO/IEC 17025:2018; информира и осигури разбиране и правилно тълкуване на изискванията […]

ОТГОВОРНИЦИ по КАЧЕСТВОТО и ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ в ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ, съгласно БДС EN ISO/ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018

ОТГОВОРНИЦИ по КАЧЕСТВОТО и ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ в органи за контрол, съгласно БДС EN ISO/ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018   Курсът е ориентиран към и предназначен за: Лицата по чл. 3а, ал. 1, т. 3 и съгласно изискванията на ал. 2 от последното изм. и доп. ДВ. бр. 88 от 24 Октомври 2014 г. на […]